تاريخ : پنجشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۱۹ | 20:11 | نویسنده : راشین

خودکارآمدی و سلامت روانی در دانش آموزان عادی و تیز هوش

دکتر غلامعلی افروز

فرزانه معتمدی کارشناسی ارشد روان شناسی

چكيده

هدف پژوهش حاضر مقايسة خودکارآمدي و سلامت رواني دانش‌آموز تيزهوش و عادي بود. بدين منظور 60 دانش‌آموز تيزهوش و 60 دانش‌آموز عادي به شيوه تصادفي انتخاب شدند و با استفاده از آزمون هوش ريون، پرسشنامه خودکارآمدي تحصيلي و پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ) مورد بررسي قرار گرفتند. جهت تحليل داده‌ها از رگرسيون، تحليل واريانس و تحليل عاملي استفاده شد. نتايج پژوهش نشان دادند که بين سلامت رواني با مؤلفه‌هاي تلاش، استعداد و بازخورد رابطه معنادار وجود داشت در حالي که هيچگونه رابطه معناداري بين سلامت رواني و مؤلفه شانس مشاهده نشد. از سوي ديگر، دانش‌آموزان عادي و تيزهوش در مؤلفه‌هاي بازخورد و نارسا کنش‌وري اجتماعي تفاوت معنادار داشتند. نتايج اين نکته را نيز آشکار کردند که مؤلفه‌هاي خودکارآمدي دختران و پسران با يکديگر تفاوت ندارند. رواني، دانش‌آموزان تيزهوش، استعداد، بازخورد، تلاش، شانس.

واژه‌هاي کليدي : خودکارآمدي، سلامت

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ